Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie kse.dental

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej kse.dental przez KSE Stomatologia Sp. z o.o.
 2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a prawem właściwym dla jego stosowania jest prawo polskie.
 3. KSE udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej kse.dental w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 5. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  a) KSE – KSE Stomatologia Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Ugory 2, 87-100 Toruń, posiadającej nadany numer NIP 5272999121, właściciel Serwisu;
  b) Serwis – strona internetowa kse.dental;
  c) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
  d) Usługi – nieodpłatnie świadczona przez KSE możliwość korzystania z Serwisu, w szczególności w celu dostępu do Serwisu, informacji w nim zawartych, kontaktu z KSE i umówienia wizyty;
  e) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. usług realizowanych przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zawarciu Umowy pomiędzy Użytkownikiem a KSE.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co może nastąpić w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu lub w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu.
 8. Umowa może zostać rozwiązana również poprzez opuszczenie przez Użytkownika Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

§ 2
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  a) dostęp do sieci Internet;
  b) przeglądarka Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox i Opera w najnowszych wersjach, z włączoną obsługą plików cookies i Java Scripte.
 2. KSE nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usług może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu.
 3. W prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu możliwe są przerwy spowodowane pracami technicznymi.
 4. Dane wprowadzane do Serwisu chronione są za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu HTTPS oraz z wykorzystaniem szyfrowania danych za pomocą protokołu SSL.
 5. Możliwe jest korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 6. W serwisie znajdują się dokumenty w formacie PDF, których otwarcie możliwe jest w przeglądarce internetowej lub z wykorzystaniem darmowego programu Adobe® Reader.

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 2. Korzystanie z Serwisu ma charakter nieodpłatny, użytkownik ponosi koszty połączenia internetowego, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 3. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który jest utrzymywany w Serwisie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usług lub uszkodzeń Serwisu.
 5. KSE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 6. Jeśli realizacja Usług wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, wyłączną i całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w tym względem osób trzecich, których dane Użytkownik wykorzystał bez ich wiedzy i zgody.
 7. KSE nie ponosi odpowiedzialności za błędy w korzystaniu z Serwisu, w szczególności związane z przerwami w transmisji danych, awarią Serwisu czy wirusami komputerowymi, jeśli powstały one bez winy KSE.
 8. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego. W związku z powyższym Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

§ 4
Usługi świadczone w Serwisie

 1. KSE za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:
  a) dostępu do Serwisu, w tym zapoznania się z aktualną ofertą KSE;
  b) skontaktowania się z KSE;
  c) umówienia terminu i rodzaju usługi świadczonej przez KSE.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KSE.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z KSE pisząc na adres e-mail: iod.kse@utdclinics.com.
 3. KSE przetwarza dane osobowe Użytkowników:
  a) w celu świadczenie w Serwisie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników (art. 6 ust 1 pkt. b) RODO), przez czas wykonywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia z tej Umowy;
  b) w celu umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z KSE, umówienia terminu i rodzaju usługi (art. 6 ust 1 lit. a) RODO), do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika;
  c) w celach analitycznych i statystycznych, żeby prowadzić analizy aktywności i preferencji Użytkowników oraz sposobu korzystania z Serwisu, w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych Użytkownika;
  d) w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i administrowania nim, żeby usuwać ewentualne awarie i błędy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przez KSE udostępniane pracownikom i współpracownikom KSE oraz podmiotom trzecim odpowiedzialnym za utrzymanie Serwisu.
 5. KSE nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o realizację przysługujących praw Użytkownik może zgłosić pisząc na adres e-mail: iod.kse@utdclinics.com.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane przez Organizatora do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

§ 6
Reklamacje

 1. Użytkownik może w każdym czasie składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług w Serwisie. KSE zaleca złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, co wpłynie na precyzję i szybkość jej rozpatrzenia.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kse.dental.
 3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
 4. KSE zawiadamia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w formie elektronicznej lub, w przypadku złożenia takiego żądania przez Użytkownika, w formie pisemnej.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. KSE ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie, poprzez zamieszczenie jego aktualnej wersji w Serwisie. Użytkownik, korzystając z Serwisu po wprowadzeniu zmiany do Regulaminu, akceptuje wprowadzone zmiany.
 2. Uznanie poszczególnych przepisów niniejszego Regulaminu w całości bądź w części za niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis, który jest najbliższy celom nieważnego postanowienia i całości Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu lub stosowaniem niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby KSE.